Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan een therapeut moet voldoen omdat deze gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

Ik leg de volgende persoonsgegevens vast in mijn digitale cliënt dossier: Naam, woonplaats, geboortejaar, email adres en telefoonnummer. Bij minderjarige cliënten leg ik naam, telefoonnummer en e-mail adres van beide ouders vast. Indien in belang van de behandeling leg ik de naam, telefoonnummer en het e-mail adres van de huisarts vast.

De volgende bijzondere persoonsgegevens leg ik niet vast in mijn digitale cliënt dossier:

Ik leg géén gegevens vast over godsdienst, levensovertuiging, gezondheid of seksualiteit. Daarnaast leg ik geen strafrechtelijke gegevens vast.

Ik leg géén burgerservicenummer vast.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht: Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn: De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Minderjarigen: Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Ik informeer mijn cliënten over de dossierplicht op de volgende manier:

Ik informeer de cliënten mondeling tijdens de intake. Op mijn website staat daarnaast informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.

Wie hebben er inzage in de cliënt dossiers?

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Ik bepreek wel eens casuïstiek met collega’s. Dat gaat altijd volstrekt anoniem.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. De cliënt software die ik gebruik is zeer professioneel en volledig toegespitst op de zorg en de uitgebreide privacywetgeving die daarbij komt kijken. De naam van de software is Mijn DiAd, ik heb met hen een wettelijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is. Mocht er in het meest onverhoopte geval toch data uitlekken dan begrijp ik wanneer en hoe ik dit moet melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Je kunt ten alle tijde je dossier opvragen om deze in te zien.